برنامه های مهاجرتی استانی(برنامه های کاندیدای استانی)

ویزای کاندیدای استانی مسیری ارزشمندی برای اقامت دائم کانادا میباشد.
برنامه های کاندیدای استانی (PNP) به دولت های استانی و ایالت اجازه می دهد که مهاجران را بر اساس نیازهای اقتصادی استان یا قلمرو انتخاب کنند. به این ترتیب، استان ها و سرزمین های کانادا افرادی را که مایل به مهاجرت به کانادا هستند و مایل به اقامت در یک استان خاص هستند، معرفی می کنند. این مهاجران باید دارای مهارت، آموزش و تجربه کاری برای کمک به اقتصاد این استان یا قلمرو باشند و باید بخواهند در آن زندگی کنند.

هر استان و قلمرو “مسیر” خود را دارد (برنامه های مهاجرتی که گروه های کاری خاصی را  در نظر میگیرند) و معیارهای PNP آنها متفاوت میباشد.  به عنوان مثال، در برنامه استانی یک استان، ممکن است دانشجویان، تاجران، کارگران ماهر یا کارگران نیمه ماهر را برای ورود به آن آسان در نظر بگیرند.
همه استان های کانادا، به استثنای کبک، برنامه های خاص خود را دارند.
برای اطلاعات مربوط به هر استان لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

برنامه های اجرایی استانی

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به کانادا با ما تماس بگیرید

WhatsApp chat